ประกาศ ราคาลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุงด้านอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคของอาคารกฤษณา ชุติมา ระยะะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) จำนวน 1 งาน

ปิดความเห็น บน ประกาศ ราคาลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุงด้านอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคของอาคารกฤษณา ชุติมา ระยะะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) จำนวน 1 งาน 8

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์