คณะวิทยาศาสตร์ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการพัฒนานิสิตในรายวิชาสหกิจศึกษา

ปิดความเห็น บน คณะวิทยาศาสตร์ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการพัฒนานิสิตในรายวิชาสหกิจศึกษา 75


ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา และผู้แทนจากภาควิชาต่างๆ ร่วมหารือกับผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานิสิตในรายวิชาสหกิจศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

การหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เปิดโอกาสให้นิสิตรายวิชาสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการฝึกงานในสายงานต่างๆ ในบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN เป็นกิจการหลัก และธุรกิจหลักในเครือ ซีพี ออลล์ อีกจำนวน 7 ธุรกิจ ทั้งนี้หากนิสิตมีความรู้ความสามารถเหมาะสม บริษัทฯ สามารถพิจารณารับเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานประจำได้ทันทีเมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา

โครงการสหกิจศึกษาของบริษัท ซีพี ออลล์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสหกิจสายงานทั่วไป ทุกกลุ่มวิชา และ กลุ่มสหกิจสายวิชาชีพ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมศาสตร์ และบัญชี โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill การวางแผน การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Coaching ซึ่งทักษะดังกล่าวข้างต้น จะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานสร้างของนิสิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในส่วนของกลุ่มสายวิชาชีพนั้น จะมุ่งเน้นให้นิสิตคิดพัฒนาโครงการต่างๆ เช่น การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งมีโครงการของนิสิตจำนวนหลายโครงการ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและนำมาใช้ได้จริง ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันได้อีกด้วย

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์