ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper award

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper award 51

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper award ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Prediction of Tourist Behaviour : Tourist Visiting Places by Adapting Convolutional Long Short-Term Deep Learning” ในการประชุมวิชาการ The 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE 2019) ณ เมืองดองฮอย จังหวัดกว๋าวบิ่ญ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19 -21 กรกฎาคม 2562 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์