เปิดรับสมัคร นโยบายคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ปิดความเห็น บน เปิดรับสมัคร นโยบายคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 230

ตามที่ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  ได้มีนโยบายส่งเสริมด้านวิชาการ นั้น ในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์นโยบายคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 นโยบายโดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ

หมดเขตรับสมัคร

 นโยบายทุนผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

30 สิงหาคม 2562

 นโยบายทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562

30 สิงหาคม 2562

นโยบายส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

30 สิงหาคม 2562

รายละเอียดนโยบาย และ ใบสมัคร

ทุนบัณฑิตศึกษานโยบายทุนผู้ช่วยสอนนโยบายส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์