ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาโทสาขาพันธุศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาโทสาขาพันธุศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ 23

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภาวรินทร์ ภินโยคำ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาพันธุศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ ได้รับรางวัล Best Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยที่งานประชุม The 3rd International Confference on Biosciences 2019 (ICoBio2019)  เมือง Bogor ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์