ขอเชิญผู้มีความประสงค์จะสมัครเช่าพื้นที่อาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์

ปิดความเห็น บน ขอเชิญผู้มีความประสงค์จะสมัครเช่าพื้นที่อาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ 151

ขอเชิญผู้มีความประสงค์จะสมัครเช่าพื้นที่อาคารในความปกครองดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มก. บริเวณอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบด้านล่าง

ติดต่อขอซื้อเอกสารรายละเอียดการยื่นความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ http://www.sci.ku.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2562

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์