15 ส.ค. 6 2- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Digital Classroom ครั้งที่ 2 “สร้างห้องเรียนดิจิตอลด้วย Microsoft Onenote”

ปิดความเห็น บน 15 ส.ค. 6 2- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Digital Classroom ครั้งที่ 2 “สร้างห้องเรียนดิจิตอลด้วย Microsoft Onenote” 115

คณะกรรมการส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์ และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Digital Classroom ครั้งที่ 2 “สร้างห้องเรียนดิจิตอลด้วย Microsoft Onenote” เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยน รู้จักการสมุดบันทึกดิจิตอล ที่สามารถใช้ในการเก็บทุกสิ่งอย่างบนโลกดิจิตอล เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน แบบ Anywhere Anytime ผ่าน Microsoft OneNote เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ OneNote ด้วย Class Notebook การประยุกต์ใช้ OneNote ในการระดมสมอง ทำวิจัย วิทยานิพนธ์ การให้การบ้านผ่าน Class Notebook เชื่อมต่อ OneNote กับ LMS เรียนรู้และแลกเปลี่ยน

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00-16:00 น. ห้อง SC45-303 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์

โครงการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์