13 ส.ค. 62 – การสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Unveiling the underlined mechanisms of thalassemia and iron overload-induced osteoporosis: from mechanisms to potential therapeutics”

ปิดความเห็น บน 13 ส.ค. 62 – การสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Unveiling the underlined mechanisms of thalassemia and iron overload-induced osteoporosis: from mechanisms to potential therapeutics” 81

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Unveiling the underlined mechanisms of thalassemia and iron overload-induced osteoporosis: from mechanisms to potential therapeutics” โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Kornkamon Lertsuwan, Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องยงยุทธเจียมไชยศรี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์