การรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ปิดความเห็น บน การรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 67

โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5 ส.ค. – 4 ต.ค. 2562 ติดต่อสอบถาม 0-2942-8761-2, 0-2562-555 ต่อ 647204, 647206

    http://cs.sci.ku.ac.th/ms

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์