เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการด้านฝึกอบรม

ปิดความเห็น บน เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการด้านฝึกอบรม 1377

สมัครได้ที่ https://sci.ku.ac.th/scitraining

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมของฝ่ายบริการวิชาการ ขึ้น โดยมีหัวข้อการอบรม 4 หัวข้อ ดังนี้

NO.

หัวข้อ

วิทยากร

รุ่นที่

Agenda

ระยะเวลาการอบรม

จำนวนคน

ค่าลงทะเบียน
(
บาท)

สถานที่อบรม

1

Data Analysis Using R

ผศ.ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ และทีม

1

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานทางสถิติเบื้องต้น

7 – 8 ธ.ค. 62

40

4,500

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร SC 45 ปี ชั้น 9 ภาควิชาสถิติ

2

Data Analysis Using R

ผศ.ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ และทีม

2

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานทางสถิติเบื้องต้น

11 – 12 ธ.ค. 62

40

4,500

3

Regression Modeling Using R

ผศ.ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง และทีม

1

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานทางสถิติ หรือผ่านการอบรม Data Analysis Using R

14 – 15 ธ.ค. 62

40

4,500

4

Regression Modeling Using R

ผศ.ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง และทีม

2

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานทางสถิติ หรือผ่านการอบรม Data Analysis Using R

25 – 26 ม.ค. 63

40

4,500

5

Big Data

รศ.ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก

1

ผู้เข้าอบรมต้องมีบัตรเครดิตของตัวเอง และใช้ Spreadsheet หรือฐานข้อมูลได้

30 พ.ย. 62

30

5,000

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร SC 45 ปี ชั้น 7 ภาควิชาคอมพิวเตอร์

6

Big Data

รศ.ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก

2

ผู้เข้าอบรมต้องมีบัตรเครดิตของตัวเอง และใช้ Spreadsheet หรือฐานข้อมูลได้

11 ม.ค. 63

30

5,000

7

Deep Learning

รศ.ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก

1

ผู้เข้าอบรมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

7 – 8 ธ.ค. 62

30

10,000

8

Deep Learning

รศ.ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก

2

ผู้เข้าอบรมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

25 – 26 ม.ค. 63

30

10,000

ติดต่อ
………………………………………………..
งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5555 ต่อ 646152 
E-mail : fscijpk@ku.ac.th
Tagged with:

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์