โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Empowering Agricultural Research through (Meta) genomics 2019

ปิดความเห็น บน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Empowering Agricultural Research through (Meta) genomics 2019 105

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และ Hawkesbury Institute for the Environment, Western Sydney University, Australia จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Empowering Agricultural Research through (Meta) genomics 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และ Hawkesbury Institute for the Environment, Western Sydney University, Australia จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Empowering Agricultural Research through (Meta) genomics 2019 ในระหว่างวันจันทร์ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 28  มิถุนายน 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ความรู้และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในการเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลเมทาจีโนมิกส์ รวมทั้งสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายงานวิจัย ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับผู้ทรงคุณวุฒิในระดับนานาชาติ

     

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้นมีการบรรยายพิเศษโดย Prof Roger Hellens, Deputy Executive Director, Institute for Future Environments, Queensland University of Technology และการนำเสนอผลงานวิจัยจากผู้เข้าร่วมโครงการ  โดยวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 จะเป็นกิจกรรม Workshop ในห้องปฏิบัติการสำหรับนักชีววิทยาและนักชีวสารสนเทศศาสตร์

 

 

 

 

เมทาจีโนมิกส์ (Metagenomics) เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของสิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดในสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ได้จาก High throughput sequencer เช่น Illumina Ion Torrent PacBio และ Minion  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์หาความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตหรือป้องกันการเกิดโรคพืชและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ อันจะนำไปสู่การนำจุลินทรีย์เหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพันธุ์หรือการปลูกที่มีประสิทธิภาพสูง การระบุความหลากหลายของชนิดหรือสายพันธุ์ของเชื้อก่อโรคในพืชและสัตว์ที่นำไปสู่การพัฒนาวัคซีน หรือพัฒนาอาหารที่สามารถนำมาใช้ป้องกันการแพร่ระบาดหรือกำจัดเชื้อโรค  และการตรวจสอบการปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิตอื่นในอาหารที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เป็นต้น

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์