18 มิ.ย. 62 – การสัมมนาพิเศษ เรื่อง ‘Fabrication of Bioelectronic Device and Biosensor Based on Nucleic Acid/Nanoparticle Hybrid’

ปิดความเห็น บน 18 มิ.ย. 62 – การสัมมนาพิเศษ เรื่อง ‘Fabrication of Bioelectronic Device and Biosensor Based on Nucleic Acid/Nanoparticle Hybrid’ 87

ภาควิชาชีวเคมี จัดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง ‘Fabrication of Bioelectronic Device and Biosensor Based on Nucleic Acid/Nanoparticle Hybrid’ โดยได้รับเกียรติจาก Assist. Prof. Taek Lee จาก BioNano Engineering Lab Department of Chemical Engineering Kwangwoon University  ประเทศ เกาหลี เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์