ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนล่าช้า (KU1 ล่าช้า) และการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ถอน (KU3 Online) ผ่านระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA)

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนล่าช้า (KU1 ล่าช้า) และการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ถอน (KU3 Online) ผ่านระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) 461

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนล่าช้า (KU1 ล่าช้า) และการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ถอน (KU3 Online) ผ่านระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA)

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์