แบบสำรวจการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และความต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

ปิดความเห็น บน แบบสำรวจการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และความต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 32

เรื่อง แบบสำรวจการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และความต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทั้งในการเรียนการสอน งานวิจัย และการศึกษาดูงานเยี่ยมชม และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทางศูนย์ฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสำรวจและแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์