ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น “รองศาสตราจารย์”

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น “รองศาสตราจารย์” 135

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ เชื้อวงศ์ ภาควิชาเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็น “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์