31 พ.ค. 62 – การบรรยายพิเศษ เรื่อง “From heater to DNA analyzer

ปิดความเห็น บน 31 พ.ค. 62 – การบรรยายพิเศษ เรื่อง “From heater to DNA analyzer 44

 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “From heater to DNA analyzer” โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Jyh-Jian Chen จาก Department of Biomechatronics Engineering, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan  ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้อง SC45-655 ภาควิชาฟิสิกส์ อาคาร 45 ปี คณะวิทยศาสตร์

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์