22 พ.ค. 2562 – การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่อง Flow Cytometer” (Training on Flow Cytometer and Its applications (Attune NxT))

ปิดความเห็น บน 22 พ.ค. 2562 – การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่อง Flow Cytometer” (Training on Flow Cytometer and Its applications (Attune NxT)) 216

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่อง Flow Cytometer (Training on Flow Cytometer and Its applications (Attune NxT)) เพื่อให้อาจารย์นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นิสิต นักศึกษา มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่อง Flow Cytometer ในงานวิจัยและงานที่เกี่ยวข้องได้
วิทยากร :  Dr. Tay Wei Hong, Ph.D. ตำแหน่ง: Field Applications Scientist, Cell Analysis Applications, Platforms and Products บริษัท Thermo Fisher Scientific (Life Sciences Solutions) ประเทศสิงคโปร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ บุคลากรที่ทำงานวิจัยและมีความต้องการศึกษาและใช้งานเครื่อง Flow Cytometer, นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำงานวิจัยและต้องการใช้งานเครื่อง Flow Cytometer
ระยะเวลาและสถานที่ฝึกอบรม : ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.45 –14.30 น. ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Posterโครงการลงทะเบียน Online

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์