3 พค. 62 -​ งานประชุมวิชาการด้านพืชและพันธุศาสตร์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 (TURFPaG)” และ“งานประชุมวิชาการด้านพืชและพันธุศาสตร์ระดับเยาวชน ครั้งที่ 2

ปิดความเห็น บน 3 พค. 62 -​ งานประชุมวิชาการด้านพืชและพันธุศาสตร์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 (TURFPaG)” และ“งานประชุมวิชาการด้านพืชและพันธุศาสตร์ระดับเยาวชน ครั้งที่ 2 389

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมเข้าประชุมและส่งผลงานใน

“งานประชุมวิชาการด้านพืชและพันธุศาสตร์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 (TURFPaG)” และ
“งานประชุมวิชาการด้านพืชและพันธุศาสตร์ระดับเยาวชน ครั้งที่ 2”
ณ อาคารทวีญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น.

หมดเขต ลงทะเบียนและส่งผลงานในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://turfpag2.weebly.com/

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์