มาตราการรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ ช่วงวันหยุดราชการ วันสงกรานต์

ปิดความเห็น บน มาตราการรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ ช่วงวันหยุดราชการ วันสงกรานต์ 55

เนื่องจากในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ วันสงกรานต์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมถึงทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะทำหน้าที่คอยสอดส่องและสังเกต ตรวจสอบ ดูแล รักษาความปลอดภัย พื้นที่โดยรอบคณะวิทยาศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้ง ณ จุดต่าง ๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ และบริเวณด้านหน้าศูนย์อาหาร อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) ผู้ประสงค์จะเข้าทำงานในอาคารทวี ญาณสุคนธ์ และ อาคาร 45 ปี จะต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และบันทึกเวลาการเข้า-ออก เพื่อเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินภายในตัวอาคาร
2) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ และนิสิตภายใต้การดูแลของท่าน ทำการตรวจสอบการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ กาน้ำร้อน เครื่องทำน้ำร้อน ฯลฯ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ปิดล็อดหน้าต่าง ประตูห้องทำงาน ให้เรียบร้อยก่อนออกจากที่ทำงาน ในวันที่ 11 เมษายน 2562
3) คณาจารย์และบุคลากร ที่มีความประสงค์ที่จะจอดรถของท่านไว้ในบริเวณลานจอดรถของคณะ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2562 เพื่อเดินทางไปต่างจังหวัด ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินของท่าน
4) หากพบความผิดปกติอันจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โปรดแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมี

ผู้ประสานงานคณะวิทยาศาสตร์ คือ
สิบตรี คำพันธ์ ราชสีเมือง หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย หมายเลขติดต่อ 062 552 7909
ปรมินทร์ เรืองกอง รองหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย หมายเลขติดต่อ 091 189 4251
หมายเลขโทรศัพท์กลางของชุดรักษาความปลอดภัย 0-2642-5555 ต่อ 646199

ผู้ประสานงานสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ คือ
นายสุวิทย์ สินที รักษาการแทนหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ หมายเลขภายใน: 646088-9

ผู้ประสานงานส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ
งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เกษตรรวมใจ ประตูงามวงศ์วาน 3
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-5526, 081-612-0311 และ 086-757-7873 โทรศัพท์ภายใน 1260 และ 1460
ตลอด 24 ชั่วโมง

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์