7 มิ.ย. 62 – ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน โอมิกส์: จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (Omics: From Research to Applications)

ปิดความเห็น บน 7 มิ.ย. 62 – ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน โอมิกส์: จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (Omics: From Research to Applications) 911

คณะทำงานฝ่ายพัฒนานวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (Specialized center of Rubber and Polymer Materials in agriculture and industry: RPM) ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม Sci.KU Research utilization and Innovation Forum หัวข้อ “โอมิกส์: จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (Omics: From Research to Applications)” วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประชาสัมพันธ์ตารางกิจกรรมกำหนดการแบบฟอร์มแบบตอบรับ
 
Download (word) Download (pdf)

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์