23 เม.ย. 2562 – การบรรยายพิเศษ เรื่อง ““Cellulolytic and hemicellulolytic system of Ruminiclostridium josui isolated from Thai compost”

ปิดความเห็น บน 23 เม.ย. 2562 – การบรรยายพิเศษ เรื่อง ““Cellulolytic and hemicellulolytic system of Ruminiclostridium josui isolated from Thai compost” 114

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ““Cellulolytic and hemicellulolytic system of Ruminiclostridium josui isolated from Thai compost”

โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Kazuo Sakka, Laboratory of Applied and Environmental Microbiology Graduate School of Bioresource, Mie University

เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมทวี  ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์