ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน ที่เสนอเพื่อขอรับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562

ปิดความเห็น บน ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน ที่เสนอเพื่อขอรับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 434


ผลการพิจารณารางวัล คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

รางวัลประเภทที่ 1 ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards)
รางวัลประเภทที่ 2 ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)
รางวัลประเภทที่ 3 ผลงานวิจัยตีพิมพ์
รางวัลประเภทที่ 4 ผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
รางวัลประเภทที่ 5 ผลงานนวัตกรรมการวิจัย 
รางวัลประเภทที่ 6 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนนักวิจัยของภาควิชา
รางวัลประเภทที่ 7 ผลงานตำราและหนังสือ
รางวัลประเภทที่ 8 บุคลากรผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
รางวัลประเภทที่ 9 บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
รางวัลประเภทที่ 10 นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ
รางวัลประเภทที่ 11 บุคลากรปฏิบัติราชการครบ 25 ปี 
รางวัลประเภทที่ 12 นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก    Click!!! แบบตอบรับเข้ารับรางวัล
รางวัลประเภทที่ 13 นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น     Click!!! แบบตอบรับเข้ารับรางวัล
รางวัลประเภทที่ 14 ส่งเสริมให้นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ     Click!!! แบบตอบรับเข้ารับรางวัล
รางวัลประเภทที่ 15 นิสิตที่มีความประพฤติอยู๋ในระเบียบวิจัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี    Click!!! แบบตอบรับเข้ารับรางวัล
รางวัลประเภทที่ 16 นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น    Click!!! แบบตอบรับเข้ารับรางวัล
รางวัลประเภทที่ 17 รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์
รางวัลประเภทที่ 18 บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ 
รางวัลประเภทที่ 19 อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน 
รางวัลประเภทที่ 20 บริการวิชาการดีเด่น 

อนึ่ง ถ้าหากมีข้อมูลคลาดเคลื่อน กรุณาติดต่อ คุณทองจินดา  แก้วอาษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 โทร. 02-562- 5555 ต่อ 646139 Email :: fscitdp@ku.ac.th

(ขอความกรุณาเฉพาะผู้ที่ได้ส่งข้อเสนอไว้แล้วเท่านั้น คณะวิทยาศาสตร์ ขออภัยไม่รับข้อเสนอเพิ่มเติม เพราะจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา) เพื่อที่จะได้พิจารณาดำเนิน

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์