ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง ได้รับรางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2561

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง ได้รับรางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2561 89

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง ได้รับรางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2561 จากผลงานวิจัยเรื่อง Biofuels form Thai Yeast Resources

ในการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย the 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2018) : “Bridging Research and Society’s Needs” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์