ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา แสงทองพัฒนา นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับ รางวัล Best paper Award

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา แสงทองพัฒนา นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับ รางวัล Best paper Award 135

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา แสงทองพัฒนา นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับ รางวัล Best paper Award บทความเรื่อง Quality Classification of ASEAN Wikipedia Articles using Statistical Features ในงานประชุมวิชาการ The Thirteenth International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018)

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์