ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโชติกา เหลืองอรชร นิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Thai Track Paper Award

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโชติกา เหลืองอรชร นิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Thai Track Paper Award 191

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโชติกา เหลืองอรชร นิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Thai Track Paper Award บทความเรื่อง Automatically Classifying Government Project Proposals according to the National Strategic Program using Text Mining Techniques ในงานประชุมวิชาการ The Thirteenth International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018)

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์