10-11 ม.ค. 2562 – คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Data Science Forum ครั้งที่ 2

ปิดความเห็น บน 10-11 ม.ค. 2562 – คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Data Science Forum ครั้งที่ 2 1789
ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ “KU Data Science Forum ครั้งที่ 2” ขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับ Data Science และการนำไปประยุกต์กับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและงานวิจัย ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้าน Data Science ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/HwKcFd  ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2562-5555 ต่อ 647121

โปสเตอร์กำหนดการเอกสารประการอบรมแผนที่
รศ.ดร. ธีรนี  อจลากุล
1. Big Data Framework

2. Big Data Analytics Overview

ดร.ศิษเฏศ  ทองสิมา
Big Data  in Precision Medicine

นพ.อนันต์  กนกศิลป์
Big Data  for Quality of Life(How To)​

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์