21-26 ม.ค. 62 – ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการ SEA COAST Crystallographic Workshop 2019

ปิดความเห็น บน 21-26 ม.ค. 62 – ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการ SEA COAST Crystallographic Workshop 2019 249

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นักวิจัย และอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานหรือมีความสนใจในการทำวิจัยทางด้านโครงสร้างของโปรตีนร่วมสมัครเพื่อเข้าอบรมในโครงการ South East Asian Crystallographic Overview And Systematic Training (SEA COAST) ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติการทางด้านโปรตีนเอกซเรย์คริสตัลโลกราฟฟี (Protein X-ray Crystallography) ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฏีของการเกิดโครงสร้างผลึกโปรตีน, การตกผลึกโปรตีน, การยิงเอกซเรย์ลงบนผลึก (Data collection), การวิเคราะห์และการแก้โครงสร้างโปรตีนด้วยโปรแกรมต่างๆ ทาง Protein X-ray Crystallography, การบันทีกโครงสร้างโปรตีนลงใน Protein Data Bank, การทำ Molecular graphics ไปจนถึง bioinformatics บรรยายโดยวิทยากรชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติการแก้โครงสร้างโปรตีนด้วยโปรแกรมต่างๆ ในเครือ CCP4, PHENIX และ Global Phasing เช่น MOSFLM, XDS, DIALS, MolRep, PHENIX, SHELX, REFMAC, Buster, Coot และ PISA กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้เขียนและออกแบบโปรแกรมโดยตรง โครงการ SEA COAST จะจัดขึ้น ณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม 2562
ติดตามรายละเอียดโครงการ, รายชื่อวิทยากร, ตารางการอบรม, การรับสมัครออนไลน์และอื่นๆ ได้ที่ http://science.kmutt.ac.th/kmuttccp4/

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์