ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” 189

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 จำนวน 1 ท่าน

  • ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา  ศรีฟ้า  ฮุนเนอร์

ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้ศาสตราจารย์ ภาควิชาพันธุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์