ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแด่ ดร.รอยล  จิตรดอน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ประจำปี 2561

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแด่ ดร.รอยล  จิตรดอน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ประจำปี 2561 168

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแด่

ดร.รอยล  จิตรดอน

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ประจำปี 2561

ปัจจุบันเป็นเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และยังเป็นที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  เป็นผู้มีผลงานและเกียรติประวัติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอันดับต้นของประเทศไทย และเป็นบุคคลผู้ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ โดยเป็นผู้ริเริ่มดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน จากการพัฒนาระบบที่เรียกว่า Weather 901 เพื่อส่งข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ทั้งในและต่างประเทศ ไปทูลเกล้าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ทอดพระเนตร ด้วยระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทรงติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ ปริมาณฝน และทิศทางลมได้โดยตรง พระองค์ทรงใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้รัฐบาลและกรมชลประทาน เพื่อเตรียมการวางแผนรับมือช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ปัจจุบัน Weather 901 ได้ถูกพัฒนาจนเกิดเป็น “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ” เปิดให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net และ Mobile Application ชื่อ ThaiWater เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศด้วยตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

ดร.รอยล  จิตรดอน ยังได้ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชน ตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักสำคัญ คือ การแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งควบคู่กัน ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตชลประทานให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำ และพัฒนาโครงสร้างขนาดเล็กจัดการน้ำของชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยยุทธศาสตร์และมาตรการที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และนำมาบูรณาการการพัฒนาทั้งด้านน้ำ การเกษตรและพลังงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญคือการดำเนินงานร่วมกันระหว่างชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่น ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดความสมดุล นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต โดยเข้าใจชุมชน เข้าใจธรรมชาติ และการมีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผสานกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งบุคคลต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์