24 พ.ย. 61-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “การผลิตชีวมวลพืชน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้จุลินทรีย์พึ่งพาอาศัย: กรณีศึกษาของแหนเป็ด”

ปิดความเห็น บน 24 พ.ย. 61-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “การผลิตชีวมวลพืชน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้จุลินทรีย์พึ่งพาอาศัย: กรณีศึกษาของแหนเป็ด” 516

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของ Japan Science and Technology Agency (JST), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการ Core to Core Program กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Workshop on Advanced Low – Carbon Biotechnology เรื่อง Effective Aquatic Biomass Production Utilizing Mutualistic Microorganisms: The duckweed model ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-14.00 น. ณ ห้อง Sapphire ชั้น 2 โรงแรม Century Park Hotel กรุงเทพฯ

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพและแนวทางการใช้จุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมการเจริญของพืชในการผลิตชีวมวลสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นความสนใจขององค์กรรัฐและหน่วยงานเอกชนในประเทศไทยในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

PosterProgramRegister Online

Registration online at https://goo.gl/Q9ExYp or scan
or download an application form (https://goo.gl/6ofwEg)

Free Registration (Limited seats)

Deadline November 16th, 2018

กำลังโหลด…

 

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290