เปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อทำวิจัย

ปิดความเห็น บน เปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อทำวิจัย 152

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิเทศและศูนย์นานาชาติสัมพันธ์ (IRC) คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเพื่อมาทำวิจัย ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากล ประจำปี 2562

จึงขอความร่วมมือคณาจารย์ผู้สนใจรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อมาศึกษาและวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ระยะเวลา 4 เดือน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562) โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

กำลังโหลด…

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์