News & Event

รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มก. มีความประสงค์ให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นเกียรติประวัติแก่ภาควิชา/คณะ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 

รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 Reviewed by on ่6 กรกฎาคม 2021 .

รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่