ประกาศ เรื่อง พิจารณารับรองประธานคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดใหม่