มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย โดยถือกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เมื่อปีพุทธศักราช 2460 ต่อมา ได้ขยายและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพัฒนาจนกระทั่งเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉบับแรก เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2486

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2558 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 โดยประกอบไปด้วย 4 วิทยาเขต กับ 1 โครงการจัดตั้งวิทยาเขต และมีคณะวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังนี้:

 1. เกษตรกลาง (วิทยาเขตบางเขน) มีคณะวิชาที่สังกัดทั้งสิ้นจำนวน 15 คณะวิชา กับอีก 1 วิทยาลัย ได้แก่:
  1. คณะเกษตร
  2. คณะบริหารธุรกิจ
  3. คณะประมง
  4. คณะมนุษยศาสตร์
  5. คณะวนศาสตร์
  6. คณะวิทยาศาสตร์
  7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  8. คณะศึกษาศาสตร์
  9. คณะเศรษฐศาสตร์
  10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  11. คณะสังคมศาสตร์
  12. คณะสัตวแพทยศาสตร์
  13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  14. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  15. คณะสิ่งแวดล้อม
  16. บัณฑิตวิทยาลัย
 2. วิทยาเขตกำแพงแสน มีคณะวิชาที่สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสนจำนวนทั้งสิ้น 5 คณะวิชา และมีคณะวิชาและวิทยาลัยจากวิทยาบางเขน มาทำการเปิดสาขาเพื่อจัดการเรียนสอนในวิทยาเขตกำแพงแสนอีก 2 คณะวิชา กับอีก 1 วิทยาลัย ได้แก่:
  1. คณะเกษตร กำแพงแสน
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  5. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ (สังกัดวิทยาเขตบางเขน)
  7. คณะประมง (สังกัดวิทยาเขตบางเขน)
  8. บัณฑิตวิทยาลัย (สังกัดวิทยาเขตบางเขน)
 3. วิทยาเขตศรีราชา มีคณะวิชาสังกัดทั้งสิ้นจำนวน 5 คณะวิชา ได้แก่:
  1. คณะวิทยาการจัดการ
  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  3. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  4. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  5. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มีคณะวิชาสังกัดทั้งสิ้นจำนวน 4 คณะวิชา ได้แก่:
  1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  2. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 5. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมีสถาบันสมทบอีกจำนวน 2 สถาบัน ได้แก่

 • วิทยาลัยการชลประทาน
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์