ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระที่ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่
1. ศาสตราจารย์ ดร. ทวี  ญาณสุคนธ์   พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2521
2. ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา  ชุติมา   พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2523
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขประชา  วาจานนท์   พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2533
4. ศาสตราจารย์ ดร. สุมินทร์  สมุทคุปต์ 1 พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2537
5. รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ  เจียมสกุล 1 พ.ศ. 2537 – 26 กุมภาพันธ์ 2541
2 27 กุมภาพันธ์ 2541 – 26 กุมภาพันธ์ 2545
3 27 กุมภาพันธ์ 2545 – 26 กุมภาพันธ์ 2549
6. อาจารย์ ดร. สุรพล  ภัทราคร 1 27 กุมภาพันธ์ 2549 – 26 กุมภาพันธ์ 2553
2 27 กุมภาพันธ์ 2553 – 26 กุมภาพันธ์ 2557
7. ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว 1 27 กุมภาพันธ์ 2557 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน 1 27 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์