ข้อมูลการขอใช้ห้องของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  21/5/2561
     
เมษายนพฤษภาคม 2561มิถุนายน
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
30
[ORIBB]
1
[AA]
2
[ABBDDDF]
3
[EHABBCDF]
4
[EI]
5
[P]
6
7
[EQRSID]
8
[ESIKBCDF]
9
[ESHI]
10
[EPSIABDD]
11
[EEPIAABBCDF]
1213
[GS]
14
[RI]
15
[EI]
16
[IABF]
17
[IBD]
18
[SID]
19
[EF]
20
[EF]
21
[ERIABBCDF]
22
[IBD]
23
[IBCD]
24
[IABCDD]
25
[IBD]
2627
28
[NOD]
2930
[PGAA]
31
[EGHD]
1
[G]
2
[F]
3
[F]
4
[G]
5
[C]
6
[MNOPQGSD]
78
[D]
9
[F]
10
[F]
ตัวเลขภายในวงเล็บใต้วันที่หมายถึงวันนั้นมีการขอใช้ห้อง
ดูรายละเอียดการใช้รถกรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์
ตารางห้อง
ชื่อย่อหมายเลขห้องหมายเหตุ
A SC-401 อาคารสุขประชา วาจานนท์
B SC-402 อาคารสุขประชา วาจานนท์
C SC-403 อาคารสุขประชา วาจานนท์
D SC-406 อาคารสุขประชา วาจานนท์
M SC45-301 อาคาร 45 ปี
N SC45-302 อาคาร 45 ปี
O SC45-303 อาคาร 45 ปี
P SC45-307 อาคาร 45 ปี
Q SC45-308 อาคาร 45 ปี
R SC45-331 อาคาร 45 ปี
G SC45-341 อาคาร 45 ปี
S SC45-352 อาคาร 45 ปี
H SC45-371 อาคาร 45 ปี
I SC45-372 อาคาร 45 ปี
G SC45-373 อาคาร 45 ปี
K SC45-374 อาคาร 45 ปี
L SC45-375 อาคาร 45 ปี
E SCL-202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
F SCL-ทวี อาคารทวี ญาณสุคนธ์

ตารางการใช้ห้องประจำวัน
วันที่(ปดว)อาคารห้องตั้งแต่ถึงรายการจำนวน(คน)ผู้ขอใช้ผู้ให้บริการ
2018/5/21 SC 401 13:30 14:30 กรรมการรับเข้านิสิตใหม่ 30กฤษณะ อ่วมทองภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/5/21 SC 402 10:00 12:00 กรรมการคืนสู่เหย้า 16นงพร บุญสวัสดิ์ภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/5/21 SC 402 14:00 15:00 ประชุมฝ่ายช่าง ( กาแฟอย่างเดียว) 10สุวิทย์ สินทีภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/5/21 SC 403 10:00 15:00 โครงการยางพารา 10รัชดาทิพย์ ปูรณโชติภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/5/21 SC 406 10:00 15:00 รายงานความกว้าหน้า 2-3 เดือน 20รัชดาทิพย์ ปูรณโชติภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/5/21 SC45 331 07:00 12:00 เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 25รัชดาทิพย์ ปูรณโชติชาติชาย สุริยะกุล
2018/5/21 SC45 372 13:00 15:00 ภาษาอังกฤช 5เสรี พงศ์พันธุ์ภาณีชาติชาย สุริยะกุล
2018/5/21 SCL 202 08:30 16:30 เปลี่ยนหลอดไฟ 0สุวิทย์ สินทีภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/5/21 SCL ทวี 08:30 16:30 เปลี่ยนหลอดไฟ 0สุวิทย์ สินทีภิญญดา วงษ์กรานต์