ผลงานทางวิชาการ
ตำราหรือหนังสือทางวิชาการ
  1. สิรนุช ลามศรีจันทร์. 2540. การกลายพันธุ์ของพืช ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 262 หน้า
  2. สิรนุช ลามศรีจันทร์. 2537. การกลายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ในเอกสารการสอน
   ชุดวิชา การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช หน่วยที่ 7 สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 362-432
  3. สิรนุช ลามศรีจันทร์. 2536. กระบวนก่อการกลายในพืช : การแยกและการคัดเลือกพันธุ์กลาย หนังสือคู่มือปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ และพันธุวิศวกรรม
   (บรรณาธิการ วัฒนาลัย ปานบ้านเกล็ด และ บรรจง อุดมวรภัณฑ์) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง
   ประเทศไทย 5:34-56
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร
  1. พีรนุช จอมพุก, สิรนุช ลามศรีจันทร์ และสุรินทร์ ดีสีปาน การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในเบญจมาศ
   ด้วยรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2544 เรื่องเต็ม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 8 รังสีกับชีวิต วันที่ 20-21 มิถุนายน 2544 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 15-24
  2. สิรนุช ลามศรีจันทร์, อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, พีรนุช จอมพุก, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ.
   2539. การเพิ่มปริมาณโซมาติกเอมบริโอแบบต่อเนื่องในถั่วเหลือง วารสารวิทยาศาสตร์ มก. Vol.14 No.1-2
   (Jap-Aug, 1996)
  3. สิรนุช ลามศรีจันทร์, บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ, พีรนุช การีรส และ วิทิต ผึ่งกัน. 2539. การเหนี่ยวนำให้กลาย
   พันธุ์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของขิงแดง (Alpinia purpurata) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   นิวเคลียร์ ครั้งที่ 6, 2-4 ธันวาคม 2539 จัดโดยสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
   เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. A-12:116-122.
  4. บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, สิรนุช ลามศรีจันทร์, อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ และพีรนุช การีรส.
   2539. การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองทนทาน ต่ออลูมินัมและการขาดจุลธาตุอาหารโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 6, 2-4 ธันวาคม 2539 จัดโดยสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม A-13: 123-136.
  5. สิรนุช ลามศรีจันทร์ พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ พีรนุช การีรส และ บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ. 2539. การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการใช้รังสีแกมมา เพื่อสร้างสายพันธุ์ถั่วเหลืองสำหรับการปลูก
   ในภาคกลาง : การคัดเลือกลักษณะทนทานการขาดธาตุเหล็ก. รายงานสัมมนาโครงการวิจัยและพัฒนาพืชโปรตีน
   สูง ครั้งที่ 4 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2539 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
   บรรณาธิการ : วันชัย จันทร์ประเสริฐ และ รังสฤษฏ์ กาวีต๊ะ. หน้า 10-20.
  6. อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ สิรนุช ลามศรีจันทร์ สมทรง โชติชื่น และ สมยศ พิชิตพร. 2539. การเหนี่ยวนำ
   ให้เกิดการกลายพันธุ์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว. รายงานการสัมมนาโครงการวิจัยและพัฒนา
   พืชโปรตีนสูง ครั้งที่ 4 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2539 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
   บรรณาธิการ : วันชัย จันทร์ประเสริฐ และ รังสฤษฏ์ กาวีต๊ะ. หน้า 21-34.
  7. สิรนุช ลามศรีจันทร์, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, กุลวดี ไชยประสิทธิ์, ฉันทนา คงนคร, พีรนุช การีรส และ ศศิธร เชื้อกุณะ. 2536. ความก้าวหน้าในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองในประเทศไทย ว.เกษตรศาสตร์ (วิทย.) 27:453-462. (ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น ของการประชุมทางวิชาการเทคนิคของวิธีการ
   ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 10 (Kawaguchi's Award) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536).
  8. สิรนุช ลามศรีจันทร์, อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ธงไชย ทองอุทัยศรี และ ศิริชัย อุ่นศรีส่ง. 2536. ความผันแปรทาง
   พันธุกรรมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของถั่วแดงหลวง. ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ครั้งที่ 31 สาขาพืช 3-6 กุมภาพันธ์ 2536. หน้า 374-379.

  9. สิรนุช ลามศรีจันทร์, อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ และ สุมินทร์ สมุทคุปติ์ 2535. การเพาะ เลี้ยงเนื้อเยื่อถั่วเหลืองใน
   สภาพแขวนลอย ว.เกษตรศาสตร์ (วิทย.) 26 : 151-157.

  10. สิรนุช ลามศรีจันทร์, สุมินทร์ สมุทคุปติ์, อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ และ กรึก นฤทุม2530. การปรับปรุงพันธุ์
   ถั่วเขียวโดยการกลายพันธุ์ รวมผลงานทางวิชาการสัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 5 วันที่ 13-15 พฤษภาคม
   2530 (บรรณาธิการ : ไพศาล เหล่าสุวรรณ และคณะ) 193-199.
  11. ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา และ สิรนุช ลามศรีจันทร์ 2529. การถ่ายทอดลักษณะฝักถั่วเขียวพันธุ์กลายฝักแฝด
   เรื่องเต็ม การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 6-12 (ได้รับรางวัลชมเชยสาขา
   วิทยาศาสตร์)
  12. รุ่งฤดี นิลวิเชียร และ สิรนุช ลามศรีจันทร์ 2529. เซลล์พันธุศาสตร์ของถั่วเขียวพันธุ์กลายฝักแฝด ว.วิทย.
   กษ. 19(1) : 13-20.
  13. Chotechuen, S., S. Srisombon and S. Lamseejan. 2001. Induced mutations and marker assisted breeding in soybean. Presented at the FNCA 2001 : Workshop in Agriculture : Plant Mutation Breeding and Biofertilizer. August 20-24, 2001, Rama Gardens, Bangkok, Thailand. 12 p. To be published in the Proceeding of the Workshop by Japan Atomic Energy Research Institute.
  14. Lamseejan, S., P. Jompuk and Deeseejan. 2001. Mutation induction in chrysanthemum through in vitro acute and chronic irradiations with gamma rays. Presented at the FNCA 2001 : Workshop in Agriculture : Plant Mutation Breeding and Biofertilizer, August 20-24, 2001, Rama Gardens, Bangkok, Thailand. 10 p. To be published in the Proceedings of the Workshop by Japan Atomic Energy Research Institute.
  15. Lamseejan, S., P. Jompuk, A. Wongpiyasatid, P. Kwanthammachart and R. Meesat. 2001. Improvement of ornamental plants through induced mutations. IAEA-SR-210/11 Working Material. Mutation Techniques and Molecular Genetics for Tropical and Subtropical Plant Improvement in Asia and the Pacific Region. Report of an FAO/IAEA Seminar, held in Makaticity, The Philippines, 11-15 October 1999. Reproduced by the IAEA, Vienna, Austria, 2001. p. 19-20.
  16. S. Lamseejan P. Jompuk A. Wongpiyasatid, S. Deeseepan and P. Kwanthammachart. 2000. Gamma-ray induced morphological changes in chrysanthemum (Chrysanthemum moriforium). Kasetsart J. (Nat. Sci.) 34 : 417-422 (2000)
  17. Kowsurat, S., P.Srinives, P. Kasemsap and S. Lamseejan. 1999. Effects of the multiple leaflet gene on agronomical and physiological characters of mungbean (Vigna radiata). Journal of Agricultural Science, Cambridge, 133, 321-324.
  18. Ngampongsai, S., P. Srinives, S. Lamseejan and S. Peyachoknagul. 1998. Interspecific hybridization of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) and related Vigna species using embryo rescue technique. Journal of ISSAAS, Volume 4 Number 2 p. 98-104.
  19. Ubonprasert, U., P. Srinives, S. Lamseejan, P. Prabuddham and S. Peyachoknagul. 1998. Effects of gamma irradiation of soybean cotyledon explants on somatic embryo cycling system. SABRAO Journal of Breeding & Genetics 30(1) : 19-24.
  20. Lamseejan, S.; B. Ubonprasert, P. Srinives, A. Wongpiyasatid and P. Jompook. 1997. In vitro selection for tolerance to iron deficiency in soybean. In Harmonizing Agricultural Productivity and Conservation of Biodiversity : Breeding and Ecology. Proceedings of the 8th SABRAO General Congress and the Annual Meeting of the Korea Breeding Society. 24-28 September 1997, Seoul Parktel, Seoul, Korea Breeding Society and the Society for Advancement of Breeding Researches in Asia and Oceania p. 339-340.
  21. Lamseejan, S. 1997. Mutation Technique in Thailand : Problems, Research Efforts and Future Prospects. In Strategy Paper on Applications of Mutation Techniques for Crop Improvement in East Asia and Pacific Region. Report of FAO/IAEA Consultants Meeting on Formulation of TC-Programme on Mutation Techniques in East Asia and Pacific Region. Suwon, Republic of Korea, 26-30 May 1997. P. 88 - 93.. Published by East Asia and Pacific Section of the IAEA Division of Technical Cooperation Programmes and Plant Breeding and Genetic Section of the Joint FAO/IAEA Division.
  22. Chotechuen, S. and S. Lamseejan 1996. Present status of the legume mutation breeding in Thailand. In Plant Mutation Breeding in Asia. Proceeding of Plant Mutation Breeding Seminar-Regional Nuclear Cooperation, Beijing, China, 1993 and 1994. China Agricultural Scientific Press, Beijing. 155-160.
  23. Lamseejan, S., T. Tonguthaisri, N. Jonglaekha and S. Khumphai. 1991. Improvement in dry bean (Phaseolus vulgaris) through mutation breeding and tissue culture. Plant Mutation Breeding for Crop Improvement vol. 2. Proceedings of a Symposium, Vienna, 18-22 June,1990. IAEA-SM-311/134 P. 429-434.
  24. Lamseejan, S., A. Wongpiyasatid, K. Naritoom, S. Smutkupt and E. Junkhunthode. 1991. Regeneration of plantlets from cultured cotyledons and cotyledonary nodes of mungbean (Vigna radiata (Willczek)) (Activity no. 5 + 6). Plant Mutation Breeding. A Technical Document of Research Activities compiled by the Department of Agriculture, Thailand 1986-1990.
   1-8.
  25. Lamseejan, S., T. Tonguthaisri, A. Wongpiyasatid, W. Rojanasiriwong and K. Rungruchkanont. 1989. Dry bean improvement through tissue culture technique. Proc. of the 6th International Congress of SABRAO. August 21-25, Tsukuba, Japan. 559-562.
  26. Lamseejan, S., A. Wongpiyasatid, K. Naritoom, S. Smutkupt and E. Jolkhonthode. 1989. Mutation induction and evaluation of mungbean selected lines for high yield and resistance to Cercospora leaf spot (Activity 22B). Mutation Breeding. 3rd Plant Mutation Breeding Workshop. 13-15 December, 1989, Chiang Mai, Thailand. 1-4
  27. Lamseejan, S., S. Smutkupt, A. Wongpiysatid and K. Naritoom. 1988. Use of radiation in mungbean breeding. Proceedings of the Second International Symposium, Bangkok, Thailand, 16-20 November 1987. Asian Vegetable Research and Development Center, Taipei 10099, 174-177.
  28. Smutkupt, S., A. Wongpiysatid and S. Lamseejan. 1986. Induced mutations for rust resistance. Proceedings
   of the Fifth International Congress Society for the Advancement of Breeding Researches in Asia and Oceania (SABRAO). Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 841-851. (Edited by Banpot Napompeth and Suranant Subhadrabandhu)
Back