ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี (Gamma Irradiation Service and Nuclear Technology  Research  Center = GISC) ได้เริ่มดำเนินการก่อ สร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2539 การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของศูนย์ฯ รวมทั้งการติดตั้ง ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร   ได้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2540  ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องฉายรังสีและตั้งต้นกำเนิดรังสีแกมมา  (Co-60)  ภายในอาคารฉายรังสีแกมมาแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม  2540 ได้มีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องฉายรังสีแกมมา  โดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  (UK)  ในเดือนเมษายน 2541  สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของศูนย์ฯ  คือ  อาคารสำนักงาน อาคารฉายรังสีแกมมา และเรือนเพาะชำ

next >>


ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-9428652-3   โทรสาร 02-9428679
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900