แพรเซี่ยงไฮ้พันธุ์ มก. 2

1. ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Portulaca grandiflora
2. ชื่อสามัญ (Common name) : แพรเซี่ยงไฮ้ (Portulaca)
3. ชื่อพันธุ์กลาย (Name of mutant) : มก. 2 (KU 2)
4. ปีที่เผยแพร่/ขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ (Year of release or register from the breeder) : พ.ศ.
2542 ขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2542

5. หน่วยงานที่เผยแพร่/ขอขึ้นทะเบียน (Name of institute released mutant) : ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนพันธุ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. ชื่อพันธุ์เดิม (Name of the original variety/cultivar) : ดอกซ้อนสีชมพูขาว (Double Pink and White Flower)
8. ลักษณะเด่นของพันธุ์กลายที่แตกต่างจากพันธุ์เดิม (Main improved characters of mutant) :

แหล่งที่มาและประวัติ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะประจำพันธุ์ดีเด่น

9. วิธีการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ :

9.1 ชนิดของสิ่งก่อกลายพันธุ์ (Kind of mutagen) : รังสีแกมมา
9.2 ปริมาณ/ความเข้มข้น (Dose/Concentration) : 20 และ 40 เกรย์
9.3 ส่วนที่ใช้ทำทรีตเมนต์ (Plant part treated) : กิ่งพันธุ์ (stem cutting)
9.4 วิธีการทำทรีตเมนต์ (Method of treatment) : นำกิ่งแพรเซี่ยงไฮ้ไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน(acute irradiation) ด้วยเครื่องฉายรังสีแกมมาเตอร์ ซึ่งมีซีเซียม –137 เป็นต้นกำเนิดรังสี

10. ที่มาของข้อมูล :
อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ และนวลฉวี รุ่งธนเกียรติ. 2535. ผลของรังสีแกมมาต่อการเปลี่ยน แปลงลักษณะและสีดอกแพรเซี่ยงไฮ้. รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 30 วันที่ 29 มกราคม–1 กุมภาพันธ์ 2535 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หน้า 695-704.
อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์. 2542. เอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์. แพรเซี่ยงไฮ้ มก. 2 จำนวน 5 หน้า.
Wongpiyasatid, A. and P. Hormchan. 2000. New mutants of perennial Portulaca grandiflora through gamma radiation. Kasetsart J. (Nat.Sci.) 34(3) :408-416.
Wongpiyasatid, A. and P. Hormchan. 2001. Comparison of single and double flowered portulaca varieties in bee attraction. Kasetsart J. (Nat.Sci.) 35:8-13.

หน้าหลัก | แพรเซี่ยงไฮ