Planning&Agreement Form
    ใบมอบหมายงาน (Job Assignment) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

สำหรับบุคลากรสายอาจารย์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สำหรับบุคลากรสายอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบ ใบมอบหมายงานสำหรับบุคลากรสายอาจารย์สำหรับคณะวิทยาศาสตร์  โดยมีข้อกำหนดกลางร่วมกัน ตามเอกสารแนบ

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์จึงใคร่ขอให้หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้บุคลากรสายอาจารย์ในภาควิชาทราบโดยทั่วกัน และสามารถศึกษาคำชี้แจงและใบมอบหมายงานได้ที่หน้าเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง

 

ใบมอบหมายงาน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บุคลากรสายอาจารย์)

 

สำหรับสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง ใบมอบหมายงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมีข้อกำหนดกลางร่วมกัน ดังนี้

ให้ผู้รับการประเมินเลือก KPI ตามตัวอย่าง โดยมีค่าน้ำหนัก รวม 100% ดังนี้

     1. เลือกภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อย่างน้อย 2 KPI
     2. งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาอย่างน้อย 1 KPI

   * ตัวอย่าง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี      
   * ตัวอย่าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา      
   * ตัวอย่าง ตำแหน่ง ทำงานเกี่ยวกับสารบรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      
   * ตัวอย่าง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      
   * ตัวอย่าง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์      

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์