"พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์"
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Website :: http://158.108.17.142/museum/

ภาควิชาพฤกษศาสตร์เป็นภาควิชาที่ทำการสอนและเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านพืช ซึ่งมีการรวบรวมตัวอย่างพืชเพื่อใช้ในการเรียนการสอนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งภาควิชาฯ ในปี พ.ศ. 2486 และเมื่อภาควิชาฯ ย้ายมาที่อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี จึงได้เริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พืชขึ้นในปี พ.ศ. 2536

พิพิธภัณฑ์พืชของภาควิชาฯ ในปัจจุบัน เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพืชจำนวนมากจากที่ต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการเรียนการสอน การวิจัยของคณาจารย์และนิสิตของภาควิชาฯ และสำหรับบริการประชาชน แต่เนื่องจากพื้นที่จำกัด จึงไม่มีบริเวณสำหรับจัดแสดงตัวอย่างผล ตัวอย่างเมล็ด ความรู้ทางพฤกษศาสตร์หรือนิทรรศการต่างๆ ได้

 ภาควิชาฯ จึงได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารภายในเรือนเพาะชำเพื่อจัดทำ "พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์" โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับจัดแสดงวิวัฒนาการของพืช ความหลากหลายของพืช ส่วนประกอบและโครงสร้างต่างๆ ของพืช ตัวอย่างผล ตัวอย่างเมล็ด รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากพืช นอกจากนี้ บริเวณด้านนอกอาคารยังเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งเป็นบริเวณที่มีการจัดแสดงพรรณไม้ชนิดต่างๆ เช่น พรรณไม้น้ำ กล้วยไม้ เป็นต้น

การจัดทำ "พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์" นับเป็นการเผยแพร่ความรู้ ด้านพฤกษศาสตร์ไปสู่เยาวชน นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับต่างๆ ที่กำลังเรียนชีววิทยาพืช จะมีโอกาสได้ศึกษาจากตัวอย่างที่เป็นของจริง และตัวอย่างที่หาดูได้ยาก นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่ประชาชนทั่วไป