KM#1--โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Apps for Better Work

KM#1--โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Apps for Better Work
Click อ่านเอกสารประกอบได้ที่นี้...
Download this file (KM158.pdf)KM#1--โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Apps for Better Work
 

KM#2--แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานสารบรรณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

KM#2--แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานสารบรรณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
   

KM#3--โครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยในชั้นเรียน

KM#3--โครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยในชั้นเรียน
Click อ่านเอกสารประกอบได้ที่นี้...
Download this file (KM358.pdf)KM#3--โครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยในชั้นเรียน
   

KM#4--โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพสำนักงานเลขานุการ

KM#4--โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพสำนักงานเลขานุการ
   

KM#5--QA สัญจร@Sci

KM#5--QA สัญจร@Sci
Click อ่านเอกสารประกอบได้ที่นี้...
Download this file (KM558.pdf)KM#5--QA สัญจร@Sci
   

Page 1 of 4

<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>