รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::4
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวาน ::7
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::103
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนที่ผ่านมา ::111
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::13757ประเภทรางวัล รางวัล เกณฑ์การพิจารณา

ประกาศประเภทรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

รางวัลประเภทที่ 1: ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 2: ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 
5 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 3: ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 
5 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 4: ผลงานสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 
5 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 5: ผลงานนวัตกรรมการวิจัย (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 
5 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 6 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจํานวนนักวิจัย Publication per head (PPH) (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 
5 มกราคม 2561)

รางวัลประเภทที่ 7 : ผลงานตำราและหนังสือ (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 8 :  บุคลากรผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2561)

รางวัลประเภทที่ 9 : บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 10 : นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 11 : บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 14 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 15 : นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 16 : รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 17 : บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 18 : อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2561)
รางวัลประเภทที่ 19 : บริการวิชาการดีเด่น (หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2561)

 

หมายเหตุ  รางวัลประเภทที่ 1 - 6

      การให้รางวัลจะต้องเป็นผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติเงินรางวัลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรางวัลทุกประเภทจะมอบในช่วงวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ของแต่ละปี
      ทั้งนี้ทุกประเภทรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 

ข้อชี้แนะสำหรับ รางวัลประเภทที่ 1-6
 

การส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ในส่วนของรางวัลประเภทที่ 1-6  ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านร่วมส่งผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมแนบไฟล์ผลงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 จากนั้นคณะทำงานฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา และประกาศผลให้ทราบต่อไป สามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมรับรางวัลได้ที่ URL: https://goo.gl/g5aigG โดยมีข้อแนะนำดังนี้

1)    กรุณาศึกษารายละเอียดรางวัลทุกประเภทจากประกาศนโยบายรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ได้ที่ URL: http://www.sci.ku.ac.th/scaward

2)    แบบฟอร์มออนไลน์นี้สำหรับผู้ที่ต้องการเสนอขอรับรางวัลประเภทที่ 1-5 เท่านั้น รางวัลประเภทที่ 6 คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้รวบรวมและพิจารณาต่อไป

3)    กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามประเภทรางวัลที่เสนอผลงานเข้าร่วม เพื่อประกอบการพิจารณารับรางวัล

4)    การตั้งชื่อไฟล์ผลงาน ต้องระบุชื่อผู้เสนอขอและระบุตัวเลขตามลำดับผลงาน เช่น Somchai01

5)    ผลงานวิจัยต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น และขนาดของไฟล์ผลงานไม่เกิน 100 MB ต่อ 1 ผลงาน

6)    หลังจากกด Submit ส่งผลงาน สามารถตรวจสอบผลงานที่ส่งเรียบร้อยแล้วได้ทันทีที่ระบบออนไลน์โดยเลือก ดูการตอบกลับก่อนหน้า (Responses)

7)    คณะวิทยาศาสตร์จะรับพิจารณาเฉพาะผลงานวิจัยที่เสนอผ่านระบบออนไลน์ และต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด

8)    ผู้ที่ไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลาสามารถเสนอขอรับรางวัลได้ในปีถัดไป โดยขึ้นกับประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก การดำเนินการ ประจำปีนั้น

9)    การให้รางวัลจะต้องเป็นผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติเงินรางวัลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรางวัลทุกประเภทจะมอบในช่วงวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ของแต่ละปี

10)  เพื่อความถูกต้อง และการยืนยันการส่งผลงานขอความกรุณา login เข้าระบบออนไลน์ด้วย e-mail ที่เป็น @ku.th หรือหากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้ @ku.th ได้ อนุโลมให้ใช้เป็น @gmail.com เท่านั้น(หมายเหตุ บุคลากรทุกท่านของ มก. มีสิทธิ์ใช้งาน @ku.th โดยสามารถศึกษาข้อมูลการใช้งานได้ที่ บริการบัญชี KU-google: https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=2143 )

หากมีข้อสงสัย หรือขัดข้องประการใดสามารถติดต่อได้ที่ น.ส. พรทิพย์ บุญมหามงคล โทรภายใน 646155 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือ นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ โทรภายใน 646121 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it