รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::5
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวาน ::1
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::47
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนที่ผ่านมา ::74
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::6521Download ไฟล์สูจิบัตร ครบรอบปีที่ 49

 

ประกาศ
ขอนัดหมายนิสิตผู้ได้รับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในงานครบรอบ 49 ปี วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
นัดหมายนิสิตเข้าประชุมและซ้อมใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 341 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี (อาคารบาร์วิทย์)
โดยนิสิตเลือกเข้าได้ 2 รอบ ในเวลา 12:00 หรือ 16:00 น. (ตรงเวลา)
นิสิตตรวจสอบผลการประกาศรางวัลฯ ที่ http://www.sci.ku.ac.th:8000/scaward/58
 

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน ที่เสนอเพื่อขอรับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558

 

1 รางวัลประเภทที่ 1 : ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards)
2 รางวัลประเภทที่ 2 : ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)
3 รางวัลประเภทที่ 3 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์
4 รางวัลประเภทที่ 4 : ผลงานสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
5 รางวัลประเภทที่ 5 : ผลงานนวัตกรรมการวิจัย
6 รางวัลประเภทที่ 6 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนนักวิจัยของภาควิชา
7 รางวัลประเภทที่ 7 : ผลงานตำราและหนังสือ
8 รางวัลประเภทที่ 8 : ผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
9 รางวัลประเภทที่ 9 : บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
10 รางวัลประเภทที่ 10 :: นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ
11 รางวัลประเภทที่ 11 : บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี
12 รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
13 รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น
14 รางวัลประเภทที่ 14 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี
15 รางวัลประเภทที่ 15:: นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น

อนึ่ง ถ้าหากมีข้อคลาดเคลื่อน กรุณาติดต่อ คุณทองจินดา  แก้วอาษา ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โทร. 02-562-5555 ต่อ 5001  Email :: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (ขอความกรุณาเฉพาะผู้ที่ได้ส่งข้อเสนอไว้แล้วเท่านั้น คณะวิทยาศาสตร์ ขออภัยไม่รับข้อเสนอเพิ่มเติม เพราะจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา) เพื่อที่จะได้พิจารณาดำเนิน


 

 

2. ขยายเวลา ขอเชิญเสนอผลงาน สำหรับผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards) ประเภทนักวิจัยดาวรุ่ง เพื่อขอรับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2557

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเสนอผลงาน สำหรับผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards) ประเภทนักวิจัยดาวรุ่ง เพื่อขอรับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2557

ศึกษารายละเอียดรางวัลได้ที่
รางวัลประเภทที่ 1 : ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards)

 

 

ขอชี้แจงเรื่อง การส่งผลงานการตีพิมพ์ ผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และผลงานนวัตกรรมการวิจัย เพื่อขอรับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2557

ตามที่ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลด้านการวิจัย ประจำปี 2557 นั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการจึงขอชี้แจงเรื่อง การส่งผลงานการตีพิมพ์ ผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และผลงานนวัตกรรมการวิจัย เพื่อขอรับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2557  โดยขอให้ผู้ประสงค์เสนอผลงานเพื่อรับรางวัลโปรดดำเนินการดังนี้

1.ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานการตีพิมพ์ ผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และผลงานนวัตกรรมการวิจัย ตามเอกสารข้อมูลที่ได้ส่งไปยังภาควิชาของท่านแล้ว(รายละเอียดของบันทึกนำส่งดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้) พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเพิ่มเติม และลงนามบนเอกสารข้อมูลดังกล่าว เพื่อรับรองและยืนยันผลงานของท่าน  กรณีที่เอกสารข้อมูลช่อง สถานะไฟล์ PDF  ของท่านปรากฏ คำว่า “ไม่มี”  ขอให้ท่านดำเนินการส่งไฟล์ผลงานเพิ่มเติมมายัง  ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (รับเฉพาะไฟล์ผลงานเพิ่มเติมเท่านั้น)

2.ในกรณีที่ท่านต้องการส่งผลงานการตีพิมพ์ ผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร หรือผลงานนวัตกรรมการวิจัยเพิ่มเติม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมได้ โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ได้แนบไปพร้อมเอกสารข้อมูลดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งแนบสำเนาผลงานของท่านส่งมาด้วย หรือสามารถส่งไฟล์ผลงานมาได้ที่  ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (รับเฉพาะไฟล์ผลงานเพิ่มเติมเท่านั้น)

3.ผลงานการตีพิมพ์ ผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และผลงานนวัตกรรมการวิจัย ที่สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2557 ได้นั้น ต้องเป็นผลงานในรอบปี พ.ศ. 2557 หรือผลงานในรอบปี พ.ศ. 2556 ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์มาก่อน

โปรดรวบรวมเอกสารข้อมูล และแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เพิ่มเติม(ถ้ามี)  โดยทำบันทึกนำส่งผ่านภาควิชาแจ้งมายัง ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2558

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   โทร.ภายใน 5006


 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2