รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
mod_vvisit_counterผู้ชมวันนี้ ::12
mod_vvisit_counterผู้ชมเมื่อวาน ::8
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนนี้ ::130
mod_vvisit_counterผู้ชมเดือนที่ผ่านมา ::215
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด ::101412ประเภทรางวัล รางวัล เกณฑ์การพิจารณา

รางวัลประเภทที่ 1 : ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards)

รางวัลประเภทที่ 2 : ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)

รางวัลประเภทที่ 3 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์

รางวัลประเภทที่ 4 : ผลงานสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

รางวัลประเภทที่ 5 : ผลงานนวัตกรรมการวิจัย

รางวัลประเภทที่ 6 : ผลงานตำรา

รางวัลประเภทที่ 7 : ผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

รางวัลประเภทที่ 8 : บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก

รางวัลประเภทที่ 9 : นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ

รางวัลประเภทที่ 10 : บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี

รางวัลประเภทที่ 11 : นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก

รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น

รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี

รางวัลประเภทที่ 14 : นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น

รางวัลประเภทที่ 15 : นิสิตเก่า

รางวัลประเภทที่ 16 : บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์


 

รางวัลประเภทที่ 1 : ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards)

1.1) รางวัล

1.1.1 นักวิจัยอาวุโส เงินรางวัล 100,000 บาท และเข็มทองคำ
1.1.2 นักวิจัยดาวรุ่ง เงินรางวัล 50,000 บาท และเข็มทองคำ

1.2) เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก การดำเนินการ

1.2.1) เกณฑ์การพิจารณา

1.2.1.1) ผู้เสนอขอเป็นอาจารย์ หรือนักวิจัยปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไม่เป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์เกษียณอายุ หรือย้ายไปทำงานที่อื่นแล้ว) โดยการพิจารณาแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มนักวิจัยอาวุโส (อายุ 40 ปีขึ้นไป นับตามปีพุทธศักราช) และกลุ่มนักวิจัยดาวรุ่ง (อายุไม่เกิน 40 ปี นับตามปีพุทธศักราช)
1.2.1.2) ผลงานวิจัยที่นำมาคิดค่าการอ้างอิง (citation) ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ไม่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในการศึกษาของผู้เสนอขอ
1.2.1.3) เป็นงานวิจัยที่ผู้เสนอขอรับรางวัลเป็นผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) และที่อยู่ (affiliation) ของผู้เสนอผลงานวิจัยต้องเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.2.1.4) เป็นผลงานวิจัย (research article) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 - 2555 (ค.ศ. 2001-2012)
1.2.1.5) กลุ่มนักวิจัยอาวุโส (อายุ 40 ปีขึ้นไป) ต้องมีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2555 ไม่ต่ำกว่า 250 และกลุ่มนักวิจัยดาวรุ่ง (อายุไม่เกิน 40 ปี) ต้องมีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 -2555 ไม่ต่ำกว่า 150
1.2.1.6) ผู้ได้รับรางวัลสามารถรับรางวัลในแต่ละกลุ่มนักวิจัยได้เพียงครั้งเดียว (ผู้เคยได้รับรางวัลในกลุ่มนักวิจัยดาวรุ่งจะสามารถเสนอขอรับรางวัลในกลุ่มนักวิจัยอาวุโสได้เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป)

1.2.2) วิธีการคัดเลือก

นำค่า citation ของแต่ละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2555 มารวมกัน ผู้ที่มีค่าผลรวม citation สูงสุดในแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของกลุ่มนั้น

1.2.3) การดำเนินการ

ผู้เสนอขอรับรางวัลเสนอผลงานวิจัยผ่านภาควิชาหรือหน่วยงานที่สังกัด พร้อมทั้งระบุค่า citation ของแต่ละผลงาน ตามแบบฟอร์มที่อยู่บน website ของคณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อภาควิชาหรือหน่วยงานที่สังกัดรวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป


 
รางวัลประเภทที่ 2 : ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)

2.1) รางวัล

รางวัลผลงานละ 10,000 บาท และโล่เกียรติคุณ

2.2) เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการ

2.2.1) เกณฑ์การพิจารณา

2.2.1.1) ผู้เสนอขอเป็นอาจารย์ หรือ นักวิจัยปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไม่เป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์เกษียณอายุ หรือย้ายไปทางานที่อื่นแล้ว) นักวิจัยที่เสนอขอต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่เป็นนิสิต หรือลูกจ้างโครงการวิจัย)
2.2.1.2) ผลงานวิจัยเรื่องเต็มที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่ภาควิชา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้การยอมรับว่า เป็นวารสารวิจัยชั้นนำ และมีนัยสำคัญของสาขาวิชานั้นๆ โดยเป็นผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) หรือ ผู้นิพนธ์ชื่อแรก (first author)
2.2.1.3) ผลงานวิจัยต้องไม่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในการศึกษาของผู้เสนอขอ
2.2.1.4) เป็นงานวิจัยที่ผู้เสนอขอรับรางวัลเป็นผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) และที่อยู่ (affiliation) ของผู้เสนอผลงานวิจัยต้องเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.2.1.5) เป็นผลงานวิจัยต้นแบบ (original research article) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2555 (1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555)

2.2.2) วิธีการคัดเลือก

ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยชั้นนาที่อยู่ในลาดับต้น และมีนัยสำคัญสูงสุดของสาขาวิชานั้นๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยผลงานวิจัยผลงานหนึ่ง ๆ จะเสนอขอรับรางวัลได้ครั้งเดียว และรางวัลเดียวเท่านั้น

2.2.3) การดำเนินการ

ผู้เสนอขอรับรางวัล เสนอผลงานวิจัยผ่านภาควิชาหรือหน่วยงานที่สังกัด ตามแบบฟอร์มที่อยู่บน Website ของ
คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อภาควิชาหรือหน่วยงานที่สังกัดรวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป


 
รางวัลประเภทที่ 3 : ผลงานวิจัยตีพิมพ์

3.1 รางวัล

3.1.1) ผลงานวิจัยตีพิมพ์เรื่องเต็มในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI โดยเป็นผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) หรือ ผู้นิพนธ์ชื่อแรก (first author)

รางวัลผลงานละ 7,000 บาท และเกียรติบัตร

3.1.2) ผลงานวิจัยตีพิมพ์เรื่องเต็มในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI โดยเป็นผู้นิพนธ์ร่วม (co-author)

รางวัลผลงานละ 3,000 บาท และเกียรติบัตร

3.1.3) ผลงานวิจัยตีพิมพ์เรื่องเต็มในวารสารการประชุมนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI ที่รวบรวมจากการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ หรือหลายครั้งรวมกันแต่มิได้ออกสม่ำเสมอ โดยต้องมี peer reviewer โดยผู้เสนอขอต้องเป็นผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) หรือ ผู้นิพนธ์ชื่อแรก (first author)

รางวัลผลงานละ 3,000 บาท และเกียรติบัตร

3.2) เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการ

3.2.1) เกณฑ์การพิจารณา

3.2.1.1) ผู้เสนอขอเป็นอาจารย์ หรือ นักวิจัยปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไม่เป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์เกษียณอายุ หรือย้ายไปทางานที่อื่นแล้ว) นักวิจัยที่เสนอขอต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่เป็นนิสิต หรือลูกจ้างโครงการวิจัย)
3.2.1.2) ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI โดยระบุการเป็นผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) หรือ ผู้นิพนธ์ชื่อแรก (first author) หรือผู้ร่วมนิพนธ์ (corresponding author)
3.2.1.3) ผลงานวิจัยต้องไม่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในการศึกษาของผู้เสนอขอ
3.2.1.4) ที่อยู่ (affiliation) ของผู้เสนอผลงานวิจัย ต้องเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.2.1.5) เป็นผลงานวิจัยต้นแบบ (original research article) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2555 (1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555) ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากคณะวิทยาศาสตร์มาก่อน
3.2.1.6) ผลงานวิจัยผลงานหนึ่ง ๆ จะเสนอขอรับรางวัลได้ครั้งเดียว และรางวัลเดียวเท่านั้น
3.2.1.6.1) กรณีที่เป็นทั้ง first author และ corresponding author จะพิจารณาเป็น corresponding
author เพียงกรณีเดียว
3.2.1.6.2) กรณีที่ผลงานใดผลงานหนึ่ง มีผู้ร่วมผลงานวิจัยเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ผู้ร่วมงานผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้เสนอขอรับรางวัลเท่านั้น และผู้ขอรับรางวัลต้องรับผิดชอบในการแบ่งสรรรางวัลกับผู้ร่วมงานเอง

3.2.2) วิธีการคัดเลือก

ผู้ที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในช่วงเวลา 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยผลงานวิจัยผลงานหนึ่ง ๆ จะเสนอขอรับรางวัลได้ครั้งเดียว และรางวัลเดียวเท่านั้น

3.2.3) การดำเนินการ

ผู้เสนอขอรับรางวัล เสนอผลงานวิจัยผ่านภาควิชาหรือหน่วยงานที่สังกัด ตามแบบฟอร์มที่อยู่บน Website ของคณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อภาควิชาหรือหน่วยงานที่สังกัดรวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป


 
รางวัลประเภทที่ 4 : ผลงานสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

4.1) รางวัล

4.1.1) ผลงานสิทธิบัตรโดยผู้เสนอขอเป็น ผู้ประดิษฐ์หลัก หรือ ผู้ประดิษฐ์ชื่อแรก

รางวัลผลงานละ 50,000 บาท และเกียรติบัตร

4.1.2) ผลงานสิทธิบัตรโดยผู้เสนอขอเป็น ผู้ประดิษฐ์ร่วม

รางวัลผลงานละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร

4.1.3) ผลงานอนุสิทธิบัตร

รางวัลผลงานละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร

4.2) เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการ

4.2.1) เกณฑ์การพิจารณา

4.2.1.1) ผู้เสนอขอเป็นอาจารย์ หรือ นักวิจัยปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไม่เป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์เกษียณอายุ หรือย้ายไปทำงานที่อื่นแล้ว) นักวิจัยที่เสนอขอต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่เป็นนิสิต หรือลูกจ้างโครงการวิจัย)
4.2.1.2) ผลงานสิทธิบัตรและผลงานอนุสิทธิบัตรต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในการศึกษาของผู้เสนอขอ

4.2.2) วิธีการคัดเลือก

ผู้ที่ผลงานวิจัยได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในช่วงเวลา 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยผลงานหนึ่ง ๆ จะเสนอขอรับรางวัลได้ครั้งเดียว และรางวัลเดียวเท่านั้น

4.2.3) การดำเนินการ

ผู้เสนอขอรับรางวัลเสนอผลงานผ่านภาควิชาหรือหน่วยงานที่สังกัด โดยระบุรายละเอียดชื่อผลงาน พร้อมแนบ
สำเนาเอกสารหลักฐานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อภาควิชาหรือหน่วยงานที่สังกัดรวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป


 
รางวัลประเภทที่ 5 : ผลงานนวัตกรรมการวิจัย

5.1 รางวัล

5.1.1) ผลงานนวัตกรรมการวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ โดยผู้เสนอขอเป็นผู้รับผิดชอบหลัก หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รางวัลผลงานละ 7,000 บาท และเกียรติบัตร

5.1.2) ผลงานนวัตกรรมการวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ โดยผู้เสนอขอเป็นผู้รับผิดชอบหลัก หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รางวัลผลงานละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร

5.2) เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการ

5.2.1) เกณฑ์การพิจารณา

5.2.1.1) ผู้เสนอขอต้องเป็นอาจารย์ หรือ นักวิจัยปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาจารย์ที่เสนอขอต้องไม่เป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์เกษียณอายุ หรือย้ายไปทำงานที่อื่นแล้ว) นักวิจัยที่เสนอขอต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่เป็นนิสิต หรือลูกจ้างโครงการวิจัย)
5.2.1.2) เป็นงานนวัตกรรมการวิจัยที่ดาเนินการที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหลัก และที่อยู่ของผลงานต้องเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้เสนอขอต้องระบุการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
5.2.1.3) เป็นผลงานนวัตกรรมการวิจัยที่ได้รับรางวัลการประกวดที่ไม่ใช่รางวัลชมเชย ในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรระดับนานาชาติหรือระดับชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ (ไม่ใช่รางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ)
5.2.1.4) ผลงานนวัตกรรมการวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดในช่วงเวลา 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555
5.2.1.5) กรณีที่ผลงานใดผลงานหนึ่ง มีผู้ร่วมผลงานเป็นบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ผู้ร่วมงานผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้เสนอขอรับรางวัลเท่านั้น และผู้ขอรับรางวัลต้องรับผิดชอบในการแบ่งสรรรางวัลผู้ร่วมงานเอง

5.2.2) วิธีการคัดเลือก

ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมการวิจัยที่ไม่ใช่รางวัลชมเชย ในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ในช่วงเวลา 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยผลงานหนึ่ง ๆ จะเสนอขอรับรางวัลได้ครั้งเดียว และรางวัลเดียวเท่านั้น

5.2.3) การดำเนินการ

ผู้เสนอขอรับรางวัล เสนอผลงานนวัตกรรมการวิจัยที่ได้รับรางวัลผ่านภาควิชา หรือหน่วยงานที่สังกัดตามแบบฟอร์มที่อยู่บน Website ของคณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556 โดยระบุรายละเอียดชื่อผลงานทั้งหมด ชื่อรางวัลที่ได้รับ พร้อมแนบสาเนาเอกสารหลักฐานการได้รับรางวัล เพื่อภาควิชาหรือหน่วยงานที่สังกัดรวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป


 
รางวัลประเภทที่ 6 : ผลงานตำรา

6.1) รางวัล

ผลงานละ 6,000 บาท และเกียรติบัตร

6.2) เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการ

6.2.1) เกณฑ์การพิจารณา

6.2.1.1) เป็นตำราที่เขียนโดยอาจารย์ปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ไม่เป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์เกษียณอายุ หรือย้ายไปทำงานที่อื่นแล้ว) ผู้เสนอชื่อตำราเพื่อขอรับเกียรติบัตรต้องเป็นผู้เขียน หรือเป็นผู้เขียนคนใดคนหนึ่ง (กรณีที่เขียนหลายคน) และกรณีที่ผู้เสนอชื่อตำราไม่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

6.2.1.2) ระยะเวลาจัดพิมพ์เผยแพร่หรือจำหน่าย ก่อนวันสมัครขอรับรางวัลไม่เกิน 2 ปี โดยมีการเผยแพร่ในระดับที่เหมาะสม

6.2.1.3) มีลักษณะของตำราที่กำหนดดังนี้

6.2.1.3.1) เป็นตำราระดับอุดมศึกษา ที่ไม่เป็นวิชาปฏิบัติการในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่มีการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรณีที่เป็นตำราแปล ให้แนบหนังสือยินยอมอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

6.2.1.3.2) มีคำนำ สารบัญ เนื้อเรื่องตามโครงสร้างลำดับเนื้อหา บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงและดัชนี 

6.2.1.3.3) มีความหนาไม่ต่ำกว่า 80 หน้า สำหรับกระดาษขนาด 8 หน้ายก (หรือขนาด A4) หรือมีความหนาไม่ต่ำกว่า 160 หน้า สำหรับกระดาษขนาด 16 หน้ายก (หรือขนาด A5)

6.2.1.3.4) แจ้งสถานที่พิมพ์ (สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์) ปีที่พิมพ์ชัดเจน และเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number - ISBN)

6.2.1.4) ผลงานตำรา ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการโดยคณะกรรมการ

6.2.2) วิธีการคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์จะจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ตำราที่มีเกณฑ์ตามที่กำหนดครบถ้วนเท่านั้น จึงจะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

6.2.3) การดำเนินการ

อาจารย์ผู้เสนอขอรับรางวัล ส่งตำราจำนวน 3 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณา ที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมายเหตุ 1)เอกสารที่ส่งมาประกอบการพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ จะไม่คืนผู้เสนอขอรับรางวัล แต่จะนำส่งเป็นสมบัติของห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
2) กรณีที่ส่งผลงานฉบับปรับปรุงฉบับที่เคยได้รับรางวัลมาก่อนหน้านี้แล้ว ต้องมีความแตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (โปรดแนบเอกสารระบุความแตกต่างคำชี้แจง
ประกอบ)
3) กรณีที่ส่งผลงานตำราชื่อเดียวกัน มีหลายเล่ม (เช่นเล่ม 1 เล่ม 2 เป็นต้น) โดยมีผู้เขียนหรือคณะผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้ถือว่าชุดผลงานตำราดังกล่าว เป็นเพียง 1 ผลงานตำราเท่านั้น


 

รางวัลประเภทที่ 7 :  บุคลากรผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

7.1) รางวัล โล่เกียรติคุณ
7.2)
เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการ

7.2.1)  เป็นบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ระดับ 11
7.2.2) งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะ ตรวจสอบและนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา


 
รางวัลประเภทที่ 8 : บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก

8.1) รางวัล โล่เกียรติคุณ

8.2) เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการ

8.2.1) เกณฑ์การพิจารณา

เป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8.2.2) วิธีการคัดเลือกและการดำเนินการ

บุคลากรที่ประสงค์ขอรับรางวัล กรอกรายละเอียดในแบบขอรับรางวัล เสนอต่อหัวหน้าภาควิชาที่สังกัดภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เพื่อภาควิชารวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป


 
รางวัลประเภทที่ 9 : นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ

9.1) รางวัล

รางวัลดีเด่น       ได้รับรางวัล      10,000   บาท และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย      ได้รับรางวัล      5,000   บาท และเกียรติบัตร

9.2) เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการ

9.2.1) เกณฑ์การพิจารณา

9.2.1.1) เป็นนวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ ที่ดำเนินการโดยบุคลากรหรือกลุ่มบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9.2.1.2) เป็นนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ (impact) มีผลให้การบริหารจัดการภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น และขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารงานต่อคณะวิทยาศาสตร์

9.2.2) วิธีการคัดเลือก

9.2.2.1) คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งกรรมการ ประเมินผลของนวัตกรรมที่ถูกนำเสนอเพื่อขอรับรางวัล และนำผลเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณา
9.2.2.2) นวัตกรรมที่จะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่น หรือรางวัลชมเชย จะพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ามากน้อยเพียงใด

9.2.3) การดำเนินการ

แต่ละภาควิชาคัดเลือกนวัตกรรมที่บุคลากรของภาควิชาได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยให้รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในแบบเสนอขอรับรางวัลนวัตกรรม เสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


 
รางวัลประเภทที่ 10 : บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี

10.1) รางวัล โล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ

10.2) เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการ

10.2.1) เกณฑ์การพิจารณา

เป็นบุคลากรที่ได้รับการบรรจุหรือโอนมาปฏิบัติราชการที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 25 ปี 

10.2.2) วิธีการคัดเลือกและการดำเนินการ

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ตรวจสอบและนำเสนอ เพื่อรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์


 
รางวัลประเภทที่ 11 : นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก

11.1) รางวัล โล่เกียรติคุณ

11.2) เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการ

11.2.1) เกณฑ์การพิจารณา

เป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.2.2) วิธีการคัดเลือกและการดำเนินการ

นิสิตที่ประสงค์ขอรับรางวัล กรอกรายละเอียดในแบบขอรับรางวัล เสนอต่อหัวหน้าภาควิชาที่สังกัดภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เพื่อรวบรวมส่งคณะวิทยาศาสตร์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป


 
รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น

12.1) รางวัล

·    คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่ 3.50 ได้รับรางวัล  5,000  บาท และเกียรติบัตร
·    คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่ 3.25 - 3.49 ได้รับรางวัล  3,000  บาท และเกียรติบัตร

12.2) เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการ

12.2.1) เกณฑ์การพิจารณา

เป็นนิสิตปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ศึกษาอยู่ชั้นปี 1  2  และ 3 ในปีการศึกษา 2554 ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร ไม่ติด W และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

12.2.2) วิธีการคัดเลือกและการดำเนินการ

ให้นิสิตที่มีคุณสมบัติและผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กรอกรายละเอียดในแบบขอรับรางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่น พร้อมทั้งแนบหลักฐานแสดงผลการเรียนเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาที่สังกัด ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เพื่อภาควิชารวบรวมเสนอให้คณะวิทยาศาสตร์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป


 
รางวัลประเภที่ 13 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี

13.1) รางวัล ประกาศเกียรติคุณ

13.2) เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการ

13.2.1) เกณฑ์การพิจารณา

เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ในปีการศึกษา 2555 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของนิสิต และเป็นผู้มีมารยาทดี

13.2.2) วิธีการคัดเลือกและการดำเนินการ

แต่ละภาควิชาคัดเลือกนิสิตที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณาภาควิชาละ 2 คน เสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป


 
รางวัลประเภทที่ 14 : นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น

14.1) รางวัล ประกาศเกียรติคุณ

14.2) เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการ

14.2.1) เกณฑ์การพิจารณา

เป็นนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีปี 1 - 4 ในปีการศึกษา 2555 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และอุทิศตนในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

14.2.2) วิธีการคัดเลือกและการดำเนินการ

ให้นิสิตที่มีคุณสมบัติและผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กรอกรายละเอียดในแบบขอรับรางวัลกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น พร้อมทั้งแนบหลักฐานแสดงผลการเรียน รายงานสรุปโครงการกิจกรรม หรือหลักฐานการทำกิจกรรมอื่น ๆ เสนอต่อหัวหน้าภาควิชาที่สังกัด เพื่อภาควิชารวบรวมเสนอให้คณะวิทยาศาสตร์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป


 
รางวัลประเภทที่ 15 : นิสิตเก่า

15.1) รางวัล โล่เกียรติคุณ

15.2) เกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการ

15.2.1) เกณฑ์การพิจารณา

การคัดเลือกนิสิตเก่าจะแบ่งพิจารณาเป็น 3 กลุ่ม

15.2.1.1) ผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์
15.2.1.2) ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง
15.2.1.3) ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ

15.2.2) วิธีการคัดเลือกและการดำเนินการ

ให้แต่ละภาควิชาเป็นผู้เสนอผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อคณะวิทยาศาสตร์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


 
รางวัลประเภทที่ 16 : บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์

16.1) รางวัล โล่เกียรติคุณ

16.2) วิธีการคัดเลือกและการดำเนินงาน

ให้แต่ละภาควิชาและสำนักงานเลขานุการคณะเป็นผู้เสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ต่อคณะวิทยาศาสตร์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป