กรอกแบบฟอร์ม Online เพื่อแสดงความจำนงขอเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ I-KUSTARS2017

iku300360

iku300360

 1. Download แบบแสดงความจำนงขอเสนอผลงาน IKU-STARS 2017 ได้ที่

  แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเสนอผลผลงาน IKU-STARS 2017

  แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเสนอผลผลงาน IKU-STARS 2017

  idWORD1-150x150

  แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเสนอผลผลงาน IKU-STARS 2017

 2. จัดทำบทคัดย่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามกำกับ รับรองความถูกต้อง ลงนามทั้ง 2 ฉบับ
 3. ส่งเอกสารแบบ Hard Copy  ที่ภาควิชา  ภาควิชารวบรวมส่งมายัง ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต วท.
 4. ลงทะเบียนที่ เว็บ http://www.sci.ku.ac.th:8000/apply/ikustar
 5. Scan แบบแสดงความจำนง เป็น .jpg ไฟล์ แล้ว Upload เข้าระบบ (บันทึกชื่อไฟล์เป็น รหัสนิสิตของตนเอง)
 6. Upload บทคัดย่อในไฟล์แบบ MS Word 2007 หรือ version ที่สูงกว่า (บันทึกชื่อไฟล์เป็น รหัสนิสิตของตนเอง)
 7. Upload บทคัดย่อในไฟล์แบบ PDF (บันทึกชื่อไฟล์เป็น รหัสนิสิตของตนเอง)

ลิงค์ download :: Abstrac Format