.

eng th
ENG  TH

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 vision ....... bannerIPC

ข่าวอบรม/สัมมนา

181257

รายละเอียดโครงการ & กำหนดการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาแบบ Online :: http://goo.gl/DeZ7dj
ตรวสอบรายชื่อ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดำเนินการจัดโครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง “นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติกับงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และ กรณีศึกษา : จากงานวิจัยพื้นฐานไปสู่การประยุกต์ด้าน Smart Farmer” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย์สู่ความยั่งยืน และเพื่อความร่วมมืองานวิจัยและการพัฒนาทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์