.

eng th
ENG  TH

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 vision ....... bannerIPC

ข่าวอบรม/สัมมนา

โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 5 (Research Mentoring Project 5)
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  “ScKU-สร้างสรรค์รวมพลัง วิจัยแกร่ง ทะลายกำแพงปัญหา”
 
ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรม Sir James Resort อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัดโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 5 (Research Mentoring Project 5) ขึ้นในรูปแบบกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ระหว่างผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จและคณาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสร้าง เครือข่ายพี่เลี้ยงนักวิจัยในการสนับสนุนและให้คำแนะนำกับคณาจารย์/นักวิจัย ในคณะวิทยาศาสตร์จนสามารถเขียนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสามารถเสนอขอ รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้ตลอดจนสามารถ ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพได้

โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแบบ online ได้ที่... http://www.sci.ku.ac.th/intaff.html

หรือแจ้งทางโทรศัพท์ ได้ที่คุณรัฐพันธ์  ตรงวิวัฒน์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์โทรภายใน 1013 ภายในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เพื่อเตรียมการอำนวยความสะดวกต่อไป