.

eng th
ENG  TH

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 vision ....... bannerIPC

ข่าวอบรม/สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อมูลในระบบ มคอ. มก. (KU-TQF)”

     ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะทำงานการจัดทำระบบ มคอ.ออนไลน์ ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อมูลในระบบ มคอ. มก. (KU-TQF)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการประสานงานของคณะ และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในระบบ มคอ.๗ ออนไลน์ของปีการศึกษา 2555 และทบทวนการจัดทำข้อมูล มคอ. 3-6 ของภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ตามรายละเอียดในโครงการที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้กำหนดการจัดทำข้อมูลในระบบ มคอ.มก. (KU-TQF) ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้คณาจารย์ทุกท่านทราบระยะเวลาการจัดทำข้อมูลในระบบฯ ให้ตรงกันโดยมีกำหนดจัดอบรมในแต่ละวิทยาเขต ดังนี้

วันที่ 9 เมษายน 2556  รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ วิทยาเขตบางเขน ห้องอบรม 101 ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญท่าน  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยสามารถ...
ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา
 
http://eduserv.ku.ac.th
ภายในวันพฤหัสที่ 4 เมษายน 2556
เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป