.

eng th
ENG  TH

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 vision ....... bannerIPC

ข่าวอบรม/สัมมนา

Title Hits
การประชุมสัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติ เรื่อง “แนวคิดทางวัสดุเพื่อการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ และการกักเก็บพลังงาน” 95
New!!! [24 ก.ค. 58]--การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลของสารเติมแต่งบนสารประกอบ SPIROPYRAN ที่เปลี่ยนสีได้” (EFFECTS OF ADDITIVES ON A PHOTOCHROMIC SPIROPYRAN) 85
......... ASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Biosciences 2015 166
......... Southeast Asia International Joint-Research and Training Program 149
New!!! [7 พ.ค. 58]--ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “ถอดบทเรียน รับมือแผ่นดินไหว : เชียงราย – เนปาล” 154
New!!! [10-15 พ.ค. 58]--การฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง หลักสูตรความปลอดภัยทางเคมีและการจัดการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีอันตราย 91
New!!! [23 เม.ย. 58]--โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ) : QA สัญจร@Sci 399
New!!! [23 เม.ย. 58]--โครงการเสวนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ” 228
New!!! [27 -29 มี.ค. 58]--ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่เป้าหมาย Faculty of Excellence 175
New!!! [16 มี.ค. 58]--ภาควิชาสถิติ เปิดรับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม โปรแกรม R รุ่นที่ 7 และ การใช้ MMiiccrroossoofftt EExxcceell สำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 103
New!!! [18 ธ.ค. 57]--การเสวนาพิเศษ เรื่อง "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติกับงานวิจัยเชิงพาณิชย์" 138
New!!! [24 ธ.ค. 57]--การประชุมประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 363
New!!1 [26 พ.ย. 57]--โครงการอบรมภายในองค์กร (In House Training : IHT) การให้บริการเชิงรุก (Proactive Service) หัวข้อการอบรมเรื่อง "ทักษะเรื่องการสื่อสารทั่วองค์กร เพื่องานบริการ" 354
New!!! [17 ธ.ค. 57]--โครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ Class Action Research 239
New!!! [21 พ.ย. 57]--โครงการเสวนาพิเศษ ครั้งที่ ๑ “ชุดโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศคุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน” เรื่อง ช่องสาริกา พบ บางกระเจ้า 147
Invitation to participate in events with the Nobel Laureates 204
New!!! [11 Nov 2014]--The Bioscience Interdisciplinary Graduate Program Special Lectures 258
New!!! [16 ต.ค. 57]--การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "วิธีการค้นหาฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการใช้โปรแกรมช่วยเหลือเพื่อการสร้าง นวัตกรรม" 104
New!!! [19 ก.ย. 57]--โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗) เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ภายในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 94
New!!! [18 ก.ย. 57]--Special workhsop “Leading to Innovation” 537
New!!! [17 ก.ย.57]--ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการร่วมงานกับภาคเอกชน ของกลุ่มวิจัยด้านอาหารตามนโยบายเชิงรุก เรื่อง “มองปัจจุบัน ส่องอนาคต” 183
New!!! [22 ส.ค. 57]--1 ก.ย. 57 -- โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 8 237
New!!! [1 ก.ย. 57]--การบรรยายพิเศษเรื่อง Emerging Applications of Ionizing Radiation in Nanotechnology 196
New!!! [5 Aug 57]--Special seminar “Discovery of cyclic peptides in plants and their applications in drug design” 311
New!!! [2 พ.ค. 57]--ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ 178
New!!! 13-17 Jan 2014 -- Special Lecture “Porous, Hybrid & Biohybrid Materials” 1047
New!!! [3 ธ.ค. 56] -- ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Adaptation to xenobiotics, cytochromes P450 and nuclear receptors” 381
New!!! [28 พ.ย. 56] -- การบรรยายพิเศษเรื่อง “Mathematical Modelling in Nanotechnology” 347
......... [13 พ.ย. 56] -- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Reaxys Chemical Research tool 574
New!!! [27 - 28 March, 2014] The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS) 1181
......... [7 พ.ย. 56] -- โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 7: Workshop on “Scopus: The Database for Research and Publications Development” 594
......... [22 ต.ค. 56] -- การแนะนำเกี่ยวกับ "ทุน JSPS" ที่ส่งเสริมงานวิจัยระดับปริญญาเอก หลังปริญญาเอก ฯลฯ Bridge Fellowship ฯลฯ ในหลายหลายสาขาวิชาการ 271
........ [16 -18 ต.ค. 56] -- การบรรยายเรื่อง "แนวทางการสมัครทุน EXPERTS Asia ภายใต้กรอบความร่วมมือ Erasmus Mundus" 447
........ [25 ก.ย. 56] -- การจัดสัมมนา “Tokyo Institute of Technology Seminar 2013” 470
......... [16 ก.ย. - 30 พ.ย. 56] -- โครงการ ตอบปัญหาชีววิทยา ระดับประเทศ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ครั้งที่ 14 529
........ [27 ก.ย. 56] -- นิทรรศการภาพวาดทางชีววิทยา ครั้งที่ 4 958
......... [19 ก.ย. 56] -- งาน BASF Technology Day 2013 หัวข้อ “เราสร้างเคมีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” 1278
........ [1-5 ก.ค.56]--ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปจัดบรรยายพิเศษ โดยProf.Dr.Harry J. Whitlow ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01421596 Selected Topics in Applied Radiation and Isotopes 392
........ [27 - 29 พ.ค. 56] -- ภาควิชาฟิสิกส์จัดการบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ เรื่อง "Stochastic methods in Physics and Psychophysics" 521
........ [27-31 พ.ค. 56] -- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy"" 607
........ [21 - 22 พ.ค. 56] -- โครงการอบรมเชิงปฏิบัีติการ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556 471
........ [9 -11 พ.ค. 56] -- ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาตร์ จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ 666
........ [7 - 8 มิ.ย. 56] -- โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 5 (Research Mentoring Project 5) การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ScKU-สร้างสรรค์รวมพลัง วิจัยแกร่ง ทะลายกำแพงปัญหา” 771
......... [9 เม.ย. 56] -- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อมูลในระบบ มคอ. มก. (KU-TQF)” 1432
........ [7 - 9 พ.ค. 56] -- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “How to manage big research project with partners : Learning from EU professionals” 846
........ [23 เม.ย. 56] -- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราดด้วยแสงเลเซอร์ (Training on Confocal Microscopy Applications) 669
........ [8 มี.ค. 56] -- การบรรยายพิเศษเรื่อง "Sialyltransferase Inhibitors Suppress Cancer Metastasis in Vitro and in Vivo" 823
......... [20 ก.พ. 56] -- การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเรียนและการทำงานในยุคประชาคมอาเซียน” 542
......... [20 ก.พ. 56] -- Special seminar "Trends of microbial identification including MALDI/TOF MS analysis" 1223
........ [8 มี.ค. 56] -- 2013 Southeast Asia Author Workshop โดยสำนักพิมพ์ Springer Asia 1254
......... [18 ก.พ. 56] -- โครงการ Special Seminar on "Planning a Successful Research Carrier" 822
......... [16 Feb 2013] -- 13th Kyoto University Southeast Asia Forum 2013 Stem Cell: From Research to Applications 4004
......... [12 ก.พ. 56] -- โครงการสัปดาห์วิเทศสัมพันธ์ ภาควิชาสัตววิทยา ครั้งที่ 1 "แนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น" 2032
......... [11 - 14 ก.พ. 56] -- Special Training Course "Emerging Green Synthesis of Polymer-based Nanomaterials using lonizing Radiation" 1156
......... [21 - 25 ม.ค. 56] -- workshop เรื่อง "Chirality in Biologically Active Molecules" 718